Kort nieuws

> 15/02/2014: Bijna 300 grauwe gorzen geteld
Tijdens het eerste weekend van januari 2014 werden door de vrijwilligers van de Werkgroep Grauwe Gors (WGG) minstens 285 overwinterende grauwe gorzen geteld in Droog Haspengouw. Door gedurende de winter maandelijkse simultaan-tellingen te organiseren, probeert de WGG ook buiten het broedseizoen de toestand van de grauwe gors zo goed mogelijk op te volgen. Dit draagt namelijk sterk bij tot een beter kennis over hun ecologie en bijgevolg tot een completer zicht op de nodige maatregelen. Het huidige relatief zachte winterweer heeft wel als gevolg dat de concentraties aan grauwe gorzen op de getelde locaties minder uitgesproken zijn en dus hun aantallen lager liggen. Ze zitten dan wellicht meer verspreid en worden daardoor minder snel opgemerkt.

> 30/11/2013: Vochtige november negatief voor wintervoedsel.
Door het sombere, natte en vochtige weer in november hebben heel wat overstaande granen (als wintervoedsel voor akkervogels) de neiging om te gaan kiemen terwijl ze nog in de halm zitten. Dit is op diverse plaatsen in Haspengouw al (helaas) het geval. De energie in de graankorrel wordt besteed om de kiem te laten groeien, echter zonder resultaat omdat die meestal niet kon wortelen. De kiemen rotten vervolgens weg. Dit is ongunstig omdat hierdoor heel wat voedsel verloren gaat. Voedsel dat straks tijdens de echte winter had nodig zal zijn. Een aantal dagen/nachten met vorst kan dit proces (tijdelijk) doen stoppen.

> 09/11/2013: Piept de Graspieper er in Noord-Nederland (ook) stilaan tussenuit?
Werkgroep Grauwe Kiekendief > Meetnet Agrarische Soorten > Natuurbericht.nl: “Minder Graspiepers in 2013”

> 02/11/2013: Wintertellingen Grauwe gors gestart
Met dit eerste weekend van november gaan ook weer de maandelijkse tellingen van de overwinterende (groepen) grauwe gorzen van start. Tussen november en april probeert de Werkgroep Grauwe Gors elk eerste weekend van de maand zoveel mogelijk grauwe gorzen (en andere akkervogels) in Droog Haspengouw te traceren, tellen en verder op te volgen. Vooral de BO’s (vogelvoedselgewassen) van de VLM (naast de aloude akkerreservaten) die zich in hun verspreidingsgebied bevinden zijn in trek. Dit weekend dient alvast als prospectieronde.

> 27/08/2013: Muizenstand aan betere hand?
Tellingen van het # muizenholletjes op enkele transecten in agrarisch gebied van Droog Haspengouw leert dat er i.t.t. het voorjaar weer relatief veel muizenactiviteit is. Plaatselijk lijkt dat de bijzonder lage muizenstand van het voorjaar zich aan’t herstellen is. Juist waargenomen verse/actieve holletjes en hoorbare activiteit van muizen wijzen hierop. Niet toevallig dat er op dergelijke plaatsen ook diverse kiekendieven jagen de laatste weken.

> 15/08/2013: Slaapplaatstelling(en) Kiekendieven
Wekelijks (sinds half juli) doet de Werkgroep Grauwe Gors een telling van het aantal kiekendieven die verblijven in de akkergebieden van Droog Haspengouw. Het betreffen meestal zogenaamde ‘overzomeraars’ die onderling een specifiek sociaal gedrag vertonen als het op slapen aankomt. Ze komen dan samen om in groep te gaan slapen in specifieke gewassen en percelen van agrarische gebieden. Er werden naast bruine reeds ook grauwe en blauwe kiekendieven waargenomen.

> 09/06/13: Akkersymposium – ‘ Over de grenzen heen’ – 4 juli 2013
Een symposium over het belang en de aanpak van zorg dragen voor akkerbiodiversiteit.
Voor meer info en inschrijven, klik hier.

> 14/05/13:  – 25&26 mei 2013 – Kiekenzoek-weekend WGG

> 13/04/13: Grauwe gorzen bezetten stilaan steeds meer hun favoriete broedplaatsen, te zien aan de zangposten van de mannetjes. Het lange winterseizoen gaat nu eindelijk ook voor onze favoriete gorzen over in de cruciale voortplantingsperiode. Bijzonder dat precies deze standvogel pas zo laat (de zomergasten zijn immers al bezig) aan z’n broedseizoen begint (gestuurd door voedselbeschikbaarheid).

> 29/04/13: Werkgroep Grauwe Gors de laatste dagen ten velde in Haspengouw;
– prospectie naar blauwe kiekendieven die ‘blijven hangen’ en meer van plan zijn..,
– bekijken van geschiktheid potentiële broedgebieden voor kiekendieven,
– lokaal plaatsing van enkele stokjes als zangpost grauwe gors en gele kwik als aanvulling op structuur-arm akkerlandschap.

> 28/04/13: Neonicotinoïden (toch) ook schadelijk voor akkervogels?
Een Spaanse studie over het effect van het eten van behandelde zaden door Rode patrijs;
– zie Natuurbericht.be:
– of via De Morgen.be:

> 20/04/13: Gele kwikstaarten (Motacilla flava):
De laatste dagen een flinke stijging in het aantal gele kwikken die in Haspengouw arriveren of er tijdelijk pleisteren, soms in kleine losse groepjes – mannetjes en vrouwtjes ook wel samen – aanleiding tot onderlinge gevechten. Kleurrijke aanvulling van broedvogels in akkerlandschap!

> 15/04/13: Lente 2013:
– onder meer grauwe gorzen maken nog steeds dankbaar gebruik van het lokaal bijvoederen
– tegelijk zien we duidelijk dat grauwe gorzen zich nu verplaatsen vanuit de overwinteringsplaatsen naar hun broedgebieden => prospectie geschikte broedlocaties

> 13/04/13: Grauwe gorzen in ‘Wild van Dieren’ – VTM
In het VTM-programma Wild van Dieren op zaterdagavond vandaag onder meer;
– aandacht voor achteruitgang Grauwe gors in Vlaanderen – hoe de grauwe gorzen en andere akkervogels helpen
– nestbescherming zeldzame grauwe kiekendieven in Groningen
– overwinterende blauwe kiekendieven in NL-Limburg

> 02/04/13: Afsluitende wintertelling Grauwe gors 6-7/ april:
Komend weekend wordt het winterseizoen afgesloten met de laatste simultaantelling van Grauwe gorzen in Haspengouw. Actuele weerstoestand (vrij koud) lijkt alvast aanleiding te zijn voor relatief hoge aantallen voor het eerste weekend van april. Akkers liggen er nog schraal bij en een deel van de BO’s akkervogels worden momenteel geprepareerd voor nieuw groeiseizoen. Cruciaal om voorjaars-voedsel-tekort te voorkomen, werk voor de Werkgroep!

> 01/04/13: Kiekendieven-activiteit stijgt:
– Op sommige plaatsen vertonen Blauwe kiekendieven reeds balts, broedseizoen voor deze kieken begint gewoonlijk vroeger dan andere kieken, vanaf april. Balts op dit moment is veelbelovend => uitkijken voor broedpogingen!
– Bruine kiekendieven komen de laatste dagen/weken volop het land binnen. Zal nog even duren voordat het duidelijk wordt of er blijvers (akkerbroeders) tussen zitten.
– De Werkgroep Grauwe Kiekendief (NL) meldt dat de eerste Grauwe kiekendieven onlangs al boven Europese bodem gesignaleerd zijn én de eerste satellietkiek is aan haar terugreis uit Afrika begonnen.

> 31/03/13:  Mesthopen als toevluchtsoord tijdens koude-periode:
Tijdens het weekend van 24 maart werden er maar liefst 5 verkleumde Roodborsttapuiten (Saxicola rubicola) waargenomen die op het plateau van Rutten de mesthopen afschuimden op zoek naar voedsel (insecten). Mesthopen zijn altijd iets warmer (interne broei + expositie t.o.v. bleke voorjaarszon) en dat biedt insecten een toevluchtsoord. Dit bevestigd nog maar eens het belang van mesthopen in akkerbouwgebied.

> 23/03/13: Ongezien schouwspel van Goudplevieren op Haspengouwse leemplateaus:
Door de vorst die opnieuw is komen aanzetten, zijn grote groepen Goudplevieren (Pluvialis apricaria) terug zuidwaarts gedreven en zorgen ze voor spektakel op onze akkers. Sinds 10 maart zien we echte zwermen van verschillende honderden exemplaren neerstrijken; de grootste groep totnutoe (772 ex.), vertoefde op 21 en 22 maart in de kleinste gemeente van Limburg: Herstappe.

>22/03/13: winter houdt lang aan, wintervoedsel (op BO’s etc.) voor Grauwe gorzen (Emberiza calandra) e.a. akkervogels is grotendeels op, bijvoederen op dit moment weer aan de orde om ‘hungry-gap’ te voorkomen.

> 21/03/13: Nieuws over effectiviteit Agr. natuurbeheer in NL, zie; “Agrarisch natuurbeheer is in zijn huidige vorm weinig effectief” (Alterra Wageningen UR)

Posted 19/02/2013 by werkgroepgrauwegors