Werkgroep (achtergrond)

25 augustus 2011

Al 4 jaar lang werkt de Werkgroep Grauwe Gors (WGG) achter de schermen en vooral te midden de velden aan een duurzame toekomst voor akkervogels in de Haspengouwse leemstreek. De grauwe gors mag dan wel centraal staan in onze werking, toch neemt de werkgroep het hele pallet aan akkerlandfauna en –flora in haar vizier: maandelijkse winterrondes (tellen en bijvoederen) in Vlaams-Brabant en Limburg, prospectie van broedende kiekendieven en overwinteraars, zomerbezoeken voor akkerflora, evalueren van beheerovereenkomsten en experimentele maatregelen, ecologische onderzoekjes naar grauwe gors, veldleeuwerik en blauwe kiekendief, ….

Ondertussen staat de werkgroep in en zelfs buiten Vlaanderen gekend om haar expertise en (terrein)kennis inzake grauwe gors in het bijzonder en akkervogels en –flora in het algemeen. Dit was voor de werkgroep een concrete aanleiding om een dynamische website op te starten waar iedereen die ambts- of hobbygewijs met deze materie bezig is met hapklare brokken informatie op de hoogte kan gehouden worden van de laatste feiten, weetjes of onderzoeken. Naast informatie zullen foto’s ook een belangrijke plaats krijgen op deze website – wat you see is what you get . Beeldspraak werkt nu eenmaal beter dan een heel betoog en leunt bovendien aan bij het gezonde boerenverstand, iets waar de werkgroep graag een voorbeeld aan neemt. Een voorbeeld – of mesthopen belangrijk zijn voor akkervogels? Kijk maar naar de plaatjes…

Met de start van een website willen we ook verder gaan dan het louter publiceren van onze bevindingen en het tonen van onze ontmoetingen ten velde. Met een kritische houding zal het Vlaamse en Europese beleid inzake agrarische biodiversiteit namelijk ook getoetst worden op duurzaamheid en resultaten. Ondanks de initiatieven en maatregelen die er de laatste jaren op terrein genomen worden blijven de meeste populaties akkervogels immers achteruit gaan. Het jaarlijks toenemend aantal landbouwers dat een beheerovereenkomst voor akkervogels afsluit, is alvast cruciaal om deze achteruitgang te keren. Optimalisatie en uitbreiding van de beheerpakketten zullen in de toekomst hard nodig zijn. Hierin wil onze werkgroep dan ook een fundamenteel adviserende rol op zich nemen.

We zullen deze ‘contourbewaking’ met andere woorden niet als een luis in de pels uitvoeren, maar wel als constructieve gesprekspartner voor overheden als de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos en voor organisaties als regionale landschappen, Natuurpunt en Boerenbond. Als het goed is, mag het gezegd worden – als het beter kan, zullen we dat evenzeer melden.
De werkgroep gaat digitaal dus, maar de voedingsbodem en inspiratie van deze website blijft ongewijzigd en betekent ook de kracht van de werkgroep: een jaarrond uitgesproken aanwezigheid ten velde, weer of geen weer… Daar steken we als werkgroep onze antennes uit daar delen we ook graag onze passie met landbouwers en jagers die mee helpen om het agrarisch patrimonium aan natuurwaarden voor de komende generaties te helpen behouden.

Met dit eerste blogbericht van de Werkgroep Grauwe Gors kondigen we ook trots aan dat onze werkgroep ondertussen een feitelijke vereniging met een eigen bestuur en rekening is geworden. Die laatste werd trouwens begin dit jaar gespijsd door de ‘Studiegroep Postzegels André Buzin’ (SPAB) – waarvoor we hen zeer dankbaar zijn. Laat ons tenslotte even een blik werpen op de eerste nieuwsberichten die we het wereldwijde web insturen. Het wordt een kijk op het voorbije jaar, toch geen onbewogen periode. Items als nestbescherming en voedsel voor grauwe gorzen, succesvolle beheerovereenkomsten, broedverdachte kiekendieven en de recent verschenen rapporten over de actuele verspreiding van de grauwe gors in Vlaanderen worden hier uit de doeken gedaan.
Lees ze!

Posted 09/01/2011 by werkgroepgrauwegors

%d bloggers liken dit: